Privacy

Privacyverklaring UNDSQVRD B.V.

Gevestigd | Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht  

1. Organisatie

UNDSQVRD B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 91308429, statutair gevestigd te Utrecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door A.A. Roodhorst en S. de Ridder, heeft de volgende reglementen / procedures / uitgangspunten met betrekking tot verstrekking en bewaring van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring omschrijft welke (persoons)gegevens UNDSQVRD B.V. verwerkt en voor welke doeleinden deze (persoons)gegevens worden gebruikt.

 

2. Wettelijke grondslagen

In de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zijn zes grondslagen benoemd die het recht verlenen gebruik te maken van persoonsgegevens. UNDSQVRD B.V. voldoet aan de volgende genoemde grondslagen:

1.   U heeft toestemming van de persoon om wie het gaat.

2.   Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.

 Het voldoen aan deze grondslagen geeft UNDSQVRD B.V., na akkoord van desbetreffend persoon, het recht de in artikel 3.2 genoemde (persoons)gegevens te verwerken.

 

3. Gebruik van persoonsgegevens

De redenen voor gebruik van uw(persoons)gegevens, de gebruikte/opgeslagen persoonsgegevens en de doeleinden van het gegevensgebruik.

3.1 Redenen voor gebruik persoonsgegevens

UNDSQVRD B.V. verwerkt (mogelijk) in artikel 3.2genoemde persoonsgegevens van u indien u:

·     de online ‘PersonalBrand Test’ op https://app.dsqvr.nl/zelfbeeld invult en hierbij akkoord gaat met de algemene voorwaarden en deze privacyverklaring;

·     gebruikmaakt van diensten als workshops en job coaching, in alle mogelijke vormen, via UNDSQVRD B.V.

3.2 Persoonsgegevens

UNDSQVRD B.V. verzamelt (mogelijk) de volgende(persoons)gegevens:

·     NAW-gegevens;

·     Persoonlijke gegevens;

·     Contactgegevens;

·     Gegevens met betrekking tot werk en/of studie;

·     Uitslagen vanaf genomen ‘Personal Brand Test’ en RealDrives-, ME+U-testen.

 

3.3 Doeleinden gegevensgebruik

UNDSQVRD B.V. kan de in artikel 3.2 benoemde gegevens gebruiken voor:

 

·     Het omvormen van de verkregen test- en/of persoonsgegevens naar een standaard template die gebruikt wordt door UNDSQVRD B.V. ten behoeve van uniformiteit naar opdrachtgevers;

·     Het raadplegen van alle in artikel 3.2 benoemde gegevens n.a.v. een aanvraag vanuit één van de opdrachtgevers van UNDSQVRD B.V.;

·     Het informeren van opdrachtgevers, medewerkers en/of kandidaten over de RealDrives en/of ‘PersonalBrand Test’-testuitslagen (alleen met mondelinge of schriftelijke toestemming van de persoon in kwestie);

·     Het vrijblijvend opnemen van contact met de kandidaat via opgegeven contactgegevens. Contactgegevens (zoals e-mailadressen en telefoonnummers)zullen hierbij uitsluitend worden gebruikt voor zakelijke doeleinden en worden(behoudens bij toestemming van betreffend persoon) niet verstrekt aan anderen c.q. derden;

·     Persoonlijke (digitale)correspondentie, zoals het versturen van kaarten, uitnodigingen en/of nieuwsberichten.

 

N.B. Bij het doelmatig gebruik van de(persoons)gegevens is geen sprake van gegevensverstrekking buiten de EuropeseUnie. Tevens is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

 

4. Locatie, doel en bewaartermijnen

De locatie waar de gegevens bewaard worden, het doel van de opslag van betreffende (persoons)gegevens en de wettelijke bewaartermijnen van de betreffende gegevens.

4.1 Locatie

De in artikel 3.2 genoemde (persoons)gegevens worden t.b.v. de bedrijfsuitoefening van UNDSQVRD B.V. verwerkt en onderhouden in Amazon AWS en Sequal Ace. Dit betreft een digitale omgeving beveiligd meteen persoonlijk wachtwoord welke regelmatig wordt gewijzigd. Opgeslagen gegevens worden zowel fysiek (slot op deuren) als digitaal (met wachtwoord beveiligd) opgeslagen en beveiligd en zijn uitsluitend beschikbaar voor interne medewerkers van UNDSQVRD B.V.

 

4.2 Doel

Het doel van de opslag van (persoonsgegevens)betreft:

·     Contact behouden met kandidaten om in contact te blijven met betrekking tot de ontwikkeling van hun loopbaan, alsmede het delen van nieuwe mogelijkheden bijopdrachtgevers en/of het behouden en aangaan van een duurzame (zakelijke)relatie;

·     Het verstrekken van contactgegevens naar opdrachtgevers, mits hiervoor door de kandidaat mondeling of schriftelijk toestemming is gegeven.

 

4.3 Bewaartermijnen

Er is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geen wettelijke bewaartermijn voor persoonsgegevens.Op basis van de beschreven doeleinden voor het gebruik van betreffende(persoons)gegevens ligt de focus op het aangaan en behouden van een duurzame en persoonlijke relatie met als uitgangspunt het bieden van kansen binnen de gehele loopbaan van de kandidaat. Op grond hiervan worden de in artikel 3.2 beschreven (persoons)gegevens voor onbepaalde tijd onder de in artikel 4.1 benoemde condities bewaard, mits de betreffende persoon hiertegen bezwaar indient.

 

5 Beveiliging van uw gegevens

UNDSQVRD B.V. zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is, met dien verstande dat alle wettelijke regels en richtlijnen omtrent het behouden van een sluitende administratie worden gerespecteerd en opgevolgd door UNDSQVRD B.V.

 UNDSQVRD B.V. treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

 

6 Informatie, wijziging en bezwaar

U kunt via onderstaande personen contact opnemen met UNDSQVRD B.V. indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande het verwerken en/of behouden van persoonsgegevens.

·      Ron Roodhorst, directeur UNDSQVRD B.V., te bereiken via 06 - 57 87 52 26 of ron@undsqvrd.nl.

·      Steijn de Ridder, directeur en functionaris gegevensbescherming bij UNDSQVRD B.V., te bereiken via 06 – 48 90 56 92 of steijn@undsqvrd.nl.

 

U kunt contact opnemen indien u:

·      meerinformatie behoeft omtrent de wijze waarop UNDSQVRD B.V. (persoons)gegevens verwerkt;

·      vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring heeft;

·      inzage wenst in de (persoons)gegevens die UNDSQVRD B.V. met betrekking tot u verwerkt;

·      bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens door UNDSQVRD B.V.;

·      per direct niet meer verbonden wilt zijn met UNDSQVRD B.V., behoudens de wettelijke verplichtingen en richtlijnen die voor UNDSQVRD B.V. gelden;

·      wijzigingen wilt doorgeven met betrekking tot uw (persoons)gegevens.

7 Disclaimer

UNDSQVRD B.V. heeft uiterste zorg besteed aan deze privacyverklaring in navolging tot de AVG. Het is mogelijk dat in de betreffende verklaring, ondanks deze zorg, onjuistheden zijn opgenomen en/of dat deze onvolledig blijkt.

UNDSQVRD B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en/of gevolgschade van deze onjuistheden en/of onvolledigheden. UNDSQVRD B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Mochten er wijzigingen plaatsvinden, zal dit via de website worden vermeld.

Disclaimer e-mail

Verzonden e-mails vanuit UNDSQVRD (inclusief eventuele gegevensbestanden die daarmee verzonden zijn) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De informatie in de e-mail en verzonden bestanden is vertrouwelijk. Kennisneming van deze e-mail door een ander dan de geadresseerde is niet toegestaan. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden door een ander dan de geadresseerde. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid jegens derden die handelen of niet handelen op basis van deze informatie.

Indien de e-mail per vergissing bij u terecht gekomen is, verzoeken wij u ons daarover direct te informeren, de e-mail van uw computer te verwijderen en eventuele kopieën of uitdraaien daarvan direct te vernietigen. Iedere openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van deze e-mail is verboden.

Auteursrecht op de e-mail en andere door ons gecreëerde documenten blijft aan ons voorbehouden en wordt niet aan de geadresseerde en/of lezer overgedragen.